Home

Doel

Het verschaffen van middelen die nodig, nuttig en/of aangenaam zijn voor het zich welbevinden van alle cliënten die de zorg en dienstverlening van Odion ontvangen. Deze ondersteuning kan zowel in natura als in de vorm van financiële steun, zulks in de ruimste zin van het woord en voor zover die middelen niet uit andere hoofde verkregen kunnen worden.

Werkgebied

Het werkgebied van onze Stichting FGZW komt overeen met het werkgebied van Odion, n.l.:  Zaanstreek, Waterland en de IJmond.

Middelen

De geldmiddelen van de Stichting bestaan uit:

  • Het eigen vermogen van de stichting
  • Subsidies, donaties en sponsorgelden
  • Hetgeen de stichting door erfstelling, legaat, schenking of giften verkrijgt
  • Inkomsten en revenuen die de stichting verkrijgt door de van haar uitgaande activiteiten en de exploitatie van haar bezittingen, en
  • Overige baten.

Activiteiten

Voor de activiteiten verwijzen wij u naar ons Activiteitenplan en naar de website van Odion:  www.odion.nl

Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit:

  • Voorzitter:                J.J. van Vliet
  • Secretaris:                D.W. Geldof
  • Penningmeester:    G. Fokke
  • Bestuurslid:             M. Oosting

Postadres:               FGZW, Rozenboom 46, 1541RK Koog aan de Zaan.

Email:                      g.fokke01@planet.nl      Telefoon:  06.51332597

KvK nummer:         41231105                         Banknummer: 67.80.66.094

Beloningsbeleid

De bestuursleden genieten als zodanig geen bezoldiging; gemaakte reis-,  verblijf- en andere kosten welke binnen de taakuitvoering van de bestuursfunctie zijn gemaakt, worden desgewenst vergoed.

Financieel Jaaroverzicht 2012
Beleid en Activiteitenplan 2013 – 2014